1. Ravimite võltsingud on muutumas maailmas üha suuremaks probleemiks ja seda ka Euroopas. Võltsravimite tuvastamiseks luuakse üle-euroopaline andmekogu mis võimaldab jälgida ja tuvastada iga üksiku ravimipakendi autentsust. Euroopa õigusaktid sätestavad täpsed kohustused igale ravimi tootmise ja tarneahela osalisele. Üheks kohustuseks, mis on pandud ravimitootjatele, on igas liikmesriigis asutada organisatsioon, mille eesmärgiks on tehnoloogilise lahenduse kohandamine ja rakendamine võltsravimite tuvastamiseks oma riigis.

  Eesmärgi elluviimiseks asutasid Ravimitootjate Liit, Eesti Ravimihulgimüüjate Liit ja Eesti Apteekide Ühendus Eestis Ravimite Ehtsuse Kontrolli Sihtasutuse (REKS). Sihtasutusega on läbi Haiglate Liidu ühinenud ka haiglaapteekrid, millega on kaasatud kõik ravimite käitlemise protsessi osalised.

  REKS eesmärgiks on vältida võltsitud ravimite sattumist läbi seadusliku tarneahela patsiendini. Sihtasutus on asutatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2011/62/EL alusel, millega muudeti direktiivi 2001/83/EÜ (ühenduse eeskirjad tervishoius kasutatavate ravimete kohta).

  Sihtasutuse juhataja Mart Levo sõnul on tegemist üsna harukordse initsiatiiviga, kus sedavõrd olulise ja mastaapse eesmärgi elluviimise kohustus on delegeeritud erasektorile - ravimitootjatele, hulgimüüjatele ja apteekritele. Riigi roll on suunav, nõuandev ja järelevalvet teostav.

  Täpsemad juhised direktiivi elluviimiseks anti Euroopa Komisjoni määrusega nr 2016/161, milles on sätestatud protsessi tehnilised detailid. Eri riikide andmekogude tsentraalseks omavaheliseks suhtlemiseks on loodud organisatsioon - European Medicines Verification Organization (EMVO). Igas Euroopa Liidu liikmesriigis luuakse eraldi infosüsteem, mida haldab kohalik organisatsioon (NMVO). Nende andmekogude omavahelise infovahetuse kaudu tugevdatakse kontrolli ravimite liikumise üle ja välditakse võltsravimite sattumist patsientide kätte. Süsteem peab olema valmis, testitud ja kasutuses veebruariks 2019.

  Lisainfo:
  Mart Levo, Ravimite Ehtsuse Kontrolli Sihtasutuse juhataja
  Mart.Levo@reks.ee või telefonil 5130385