1. Ravimitootjate Liit toetab ja kavatseb oma võimaluste piires kaasa rääkida Euroopa komisjoni algatusele, mille eesmärgiks on tagada ohutud, innovatiivsed ja kättesaadavad ravimid kõikjal Euroopas. Euroopa komisjon tuli sel nädalal välja algatusega, et muuta olukorda, kus EL on ravimialases uuendustegevuses langemas mahajääjate kilda, Euroopas pole teave ravimite kohta ikka veel kõigile patsientidele võrdselt kättesaadav, samas kui võltsitud ravimid levivad üha rohkem.

  Praegu, kui eestlaste tervisenäitajad on võrreldes teiste Euroopa

  riikidega halvemate hulgas, ravimite kättesaadavus on madal, omaosalus ravimite

  eest tasumisel on üks Euroopa Liidu suurimaid ja ka emakeelset informatsiooni

  ravimite kohta pole kerge leida, on Eesti jaoks eriti oluline selle algatusega kaasa minemine. Teisalt on siin tugev ja arenev teaduspõhine majandus ning Eesti on ravimite kliiniliste uuringute osas edukas.

  Ravimitootjate Liidul on plaanis suurendada Eesti-siseselt koostööd teiste organisatsioonide- ja avaliku sektori institutsioonidega, et välja töötada lahendusi ravimite kättesaadavuse parandamiseks, patsientidele oma ravivõimaluste ja ravimite kohta emakeelsele infole ligipääsu ja teadlikkuse suurendamiseks ning tagamaks Eesti edukuse säilimist ja arenemist kliiniliste uuringute keskkonnana.

  Euroopa Komisjon andis teada, et on probleemsete küsimustega tegelemiseks välja töötanud neljast põhimõttelisest osast koosneva paketi: 1) teatis, millega algatatakse arutelu selle üle, kuidas parandada turulepääsu ning käivitada algatusi ravimialaste teadusuuringute hoogustamiseks; 2) ettepanek, mis käsitleb järjest süvenevat ravimite võltsimise ja ebaseadusliku tarnimise probleemi; 3) ettepanekud, mille eesmärk on tagada kodanikele juurdepääs kvaliteetsele teabele retseptiravimite kohta, ning 4) ettepanekud, mis käsitlevad patsientide kaitse parandamist ELi ravimialase ohutuse järelevalvesüsteemi (ravimiohutuse järelevalve) tugevdamise kaudu.

  Komisjoni asepresident, ettevõtluse ja tööstuse volinik Günter Verheugen märkis pressiteates: „Ettepanekud, mis me täna teeme, tulenevad patsientide vajadustest ja huvidest. Euroopa kodanike heaoluks tuleb tagada ravimite ohutus, innovatiivsus ja kättesaadavus. Inimesi tuleb paremini teavitada olemasolevatest ravimitest ja ravimeetoditest, sest kaalul on nende tervis. Meie soov on taastada ELi traditsiooniline juhtiv roll rahvusvahelises farmaatsiatööstuses.”

  Komisjoni pressiteate väitelt etendab Euroopa farmaatsiasektor tähtsat osa heaolu kujundamisel Euroopas ja kogu maailmas, tagades ravimite kättesaadavuse, soodustades majanduskasvu ja jätkusuutlikku tööhõivet. Farmaatsiasektor on olnud ja jääb ka edaspidi üheks Euroopa strateegiliseks sektoriks. Selles sektoris on üle 634 000 töötaja ning see moodustab üle 17 % ELi kulutustest teadus- ja arendustegevusele. Väga oluliseks tuleb pidada uuendustegevust inimravimite alal, mille tulemusena on patsientidel kasutada ravimeetodid, mis veel mõned kümnendid tagasi olid mõeldamatud. Ehkki palju on saavutatud, seisavad suured väljakutsed tervise, majanduse ja teaduse valdkonnas siiski veel ees.

  • Sektori kasvav globaliseerumine toob kaasa nii uusi võimalusi kui ka probleeme. Uute turgude avanedes saab hoogu juurde ka ravimite võltsimine;

  • ELi ravimiturul on puudusi, mis pärsivad patsientide juurdepääsu ravimitele ja asjakohasele teabele, takistades ka tööstusharusisest konkurentsi.

  Avaldatud teatises esitatakse mitmed õigusakti ettepanekud, poliitilised algatused ning rahvusvahelise koostöö projektid.

  1. Õigusakti ettepanekud, mille eesmärgiks on:

  • lahenduse leidmine ravimite üha sagedasema võltsimise ja ebaseadusliku tarnimise probleemile;

  • kodanikele juurdepääsu tagamine retseptiravimeid käsitlevale kvaliteetsele teabele;

  • patsientide kaitse tõhustamine ELi ravimialase ohutuse järelevalvesüsteemi (ravimiohutuse järelevalve) tugevdamise kaudu.

  Kõnealused ettepanekud edastatab Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

  2. Poliitiline teatis, mille eesmärgiks on:

  • konsulteerida liikmesriikidega küsimuses, kuidas tõhustada turulepääsu hindu/hüvitisi käsitlevate otsuste läbipaistvamaks muutmise teel;

  • käivitada algatusi ELi ravimialaste teadusuuringute hoogustamiseks;

  • tihendada koostööd peamiste partneritega (USA, Jaapan, Kanada), et parandada ravimiohutust kogu maailmas;

  • tugevdada koostööd uute võimalike partneritega (Venemaa, India, Hiina).

  Ravimitootjate Liit on 1996. aastal asutatud mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid, kelle toodang on mõeldud müügiks retsepti alusel või professionaalsete tervishoiutöötajate kontrolli all ning kes lähtuvad oma töös eetilistest printsiipidest.

  Praegu kuulub Ravimitootjate Liitu 23 liiget.

  Ravimitootjate Liit on EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) liige. Ühendades otseliikmetena 32 rahvuslikku liitu ja 43 juhtivat ravimifirmat, on EFPIA EL-is esindusorganisatsioon 2200 firmale

   

  Pressiteate koostas:

  Risto Kukk mobiil: 56927669 e-post: rrle@rrle.ee

  RL kommunikatsioonijuht

   

  Lisainfo: