1. Ravimitootjate Liit on solidaarne üle-euroopalise ravimifoorumi järeldustega ning peab oluliseks ja kavatseb seista selle eest, et Eestis vaadataks üle seadusandlus, mis võimaldaks patsientidele juurdepääsu ravimalasele kvaliteetsele infole paljudest allikatest, millel puudub müügiedenduslik iseloom.

  Olukorras, kus eestlaste tervisenäitajad on võrreldes teiste Euroopa riikidega halvemate hulgas, ravimite kättesaadavus on madal, omaosalus ravimite eest tasumisel on üks Euroopa Liidu suurimaid ja ka emakeelset informatsiooni ravimite kohta pole kerge leida, võiks olla lubatud patsientidel saada ravimitealast infot otseallikast. Vastavad seisukohad on kooskõlas Euroopa Komisjoni poolt korraldatud kõrgetasemelise ravimifoorumi soovitustega.

  Kui patsient ise aktiivselt otsib konkreetsete retseptiravimite kohta informatsiooni otse ravimitootjatelt, siis võiks ravimitootjal olla õigus anda vastuseid patsientide päringutele personaalselt ja internetifoorumite vahendusel, sest ravimifirmadel on kõige adekvaatsem, põhjalikum ja kaasajastatum informatsioon oma ravimite kohta ning patsientidel on võimalik saada seda emakeeles.. Praegukehtiva seadusandluse kohaselt ei tohi ravimifirmad vastata patsientide päringutele konkreetsete ravimite kohta ja peavad suunama nad info saamiseks arsti juurde. Samas on interneti vahendusel retseptiravimite kohta leitav erinev inglisekeelne informatsioon, mis ei pruugi olla täielik ja kaasajastatud ning kõigile patsientidele spetsiifiliste võõrkeelsete terminite tõttu mõistetav.

  Ravimitootjate Liit ei toeta retseptiravimite reklaamikampaaniate lubamist avalikkusele televisiooni, raadio ja trükimeedia vahendusel. Ravimitootjad leiavad ka, et omaalgatuslikult otse ravimitootjatelt avalikkusele suunatud retseptiravimeid puudutav info peab olema tasakaalustatud, andes üldist informatsiooni haiguste kohta ja tuues välja kõik võimalikud alternatiivsed ravivõimalused.

  Ravimitootjate Liidu seisukohad patsientide teavitamisvõimaluste avardamise kohta põhinevad septembri lõpus Euroopa Komisjoni poolt korraldatud kõrgetasemelise ravimifoorumi soovitustel ja neist tulenevatel liidu Euroopa tasandi katusorganisatsiooni EFPIA seisukohtadel. Ravimifoorum on kõrgetasemeline poliitiline platvorm laiale huvirühmade ringile, hõlmates EL-i liikmesriikide ministreid, Euroopa Parlamendi liikmeid, ravimitööstust, tervishoiutöötajaid, patsiente ja tervisekindlustajaid. Töörühmad moodustati kolme konkreetse teema uurimiseks – patsientide teavitamine, hinnakujundus ja ravimite suhteline tõhusus – eesmärgiga tegeleda Euroopa uuringutepõhise ravimitööstuse nõrgeneva konkurentsivõimega ja aidata sel taas saavutada maailmas juhtiva tööstuse ja tippkeskuse positsioon.

  Ravimitootjate Liit on 1996. aastal asutatud mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid, kelle toodang on mõeldud müügiks retsepti alusel või professionaalsete tervishoiutöötajate kontrolli all ning kes lähtuvad oma töös eetilistest printsiipidest.

  Praegu kuulub Ravimitootjate Liitu 22 liiget.

  Ravimitootjate Liit on EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) liige. Ühendades otseliikmetena 32 rahvuslikku liitu ja 43 juhtivat ravimifirmat, on EFPIA EL-is esindusorganisatsioon 2200 firmale

   

  Pressiteate koostas:

  Risto Kukk mobiil: 56927669 e-post: rrle@rrle.ee

  RL kommunikatsioonijuht