1. Ravimitootjate Liidu liikmete jaoks on üheks oluliseks tegevuse eesmärgiks edendada eetilistel väärtustel põhinevat ettevõtluskeskkonda. Sellega seoses on ellu kutsutud Ravimitootjate Liidu eetikakomitee (REK), mis menetleb erinevaid eetikaalaseid küsimusi lähtudes heade turundustavade koodeksist.

  Ravimitootjate Liit koostöös Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooniga (EFPIA) täiendab Eestis kehtivat heade turundustavade koodeksit artiklite 9 ja 16 osas.

  Artikkel 16 muudatus lähtub EFPIA ja Ravimitootjate Liidu soovist kehtestada ühtsed nõuded kõikides Euroopa riikides raviminäidiste kasutamiseks. Muudatuse eesmärgiks on keskenduda eeskätt uute ravimite ravikogemuse võimaldamisele ravimi näidiste abil. Muudatus piirab raviminäidiste kasutamise aega 2 aastaga.

  Artikkel 9 muudatused reguleerivad senisest selgemalt koolituste, seminaride ja konverentside korraldamist, et oleks välistatud meelelahutus ja muu koolituse väline tegevus.

  Muudatused hakkavad kehtima 01. jaanuarist 2012. aastal ja laienevad kõikidele Ravimitootjate Liidu liikmetele. Ravimitootjate Liidu juhi Riho Tapferi sõnul on muudatused oluliselt rangemad ja esitavad ravimitootjatele kõrgemaid nõudmisi kui tänane kehtiv seadusandlus.

  Ravimitootjate Liit on teinud ettepaneku Sotsiaalministrile eelpoolnimetatud kõrgendatud eetiliste nõuete sisseviimiseks õigusaktidesse. Muudatuste jõustamine seaduse tasemel on vajalik selleks, et kõik ravimitootjad, ka need, kes ei ole liitunud Ravimitootjate Liiduga või ei kuulu EFPIAsse, järgiksid ühtseid eetilisi põhimõtteid, sõnas Tapfer.

  Ravimitootjate Liit on 1996. aastal asutatud mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid, geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid ning ravimiuuringutega tegelevaid ettevõtteid. Kõik 23 liiget lähtuvad oma töös ühisest eetikakoodeksist. Ravimitootjate Liit kuulub EFPIA'sse (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), mis ühendab 32 rahvusliku liidu ja 43 juhtiva ravimifirma kaudu Euroopa Liidus 2200 firmat.

  Lisainfo:

  Riho Tapfer

  RTL juhataja

  riho.tapfer@rtl.ee

  +372 502 1674