1. Mis on EFPIA avalikustamiskoodeks?

  EFPIA avalikustamiskoodeks on ametlik käitumisjuhend, mille kohaselt peavad kõik EFPIA liikmed avalikustama tervishoiutöötajatele, apteekritele ja tervishoiu teenuse osutajatele makstavad tasud märkides ära tasu saaja nime, tasu koguväärtuse ja liigi. Teave avalikustatakse ravimitootja veebilehel.

  Millised andmed avalikustatakse?

  Avalikustatakse tervishoiutöötajale ja apteerkitele makstavad:

  • sündmuste registreerimistasud;
  • konverentside reisi- ja majutuskulud;
  • teenuse- või konsultatsioonitasud;
  • uuringutega seotud tasud;
  • arendustegevusega seotud tasud.

  Avalikustatakse tervishoiuteenuse osutajale makstavad:

  • annetused;
  • stipendiumid;
  • sündmuste registreerimistasud;
  • konverentside reisi- ja majutuskulud;
  • teenuse- või konsultatsioonitasud;
  • uuringutega seotud tasud;
  • arendustegevustega seotud tasud.

  Kus ja kuidas toimub andmed avalikustamine Eestis?

  Andmete avalikustamine toimub iga ravimitootja veebilehel (või kontserni lehel) eesti, vajadusel ka inglise keeles.

  Tervishoiutöötajatele ja apteekritele makstavad summad avalikustatakse isikustatult, uuringute ja arendustegevuste piires makstavad tasud avalikustatakse summeeritult. Tasud avalikustatakse eurodes, märkides netosumma, mitmeaastaste lepingute tasud avalikustatakse aruandeaasta tegeliku väljamakse suuruses. Veebilehel kirjeldatakse ka metoodikat, mida kasutatakse andmete ettevalmistamisel ja avalikustamisel kaasaarvatud mitmeaastaste lepingute, käibemaksu ja muude maksuaspektide, valuuta ning avalikustamise ajaga seotud detailid.

  Kuidas teab tervishoiutöötaja, apteeker või tervishoiuteenuse osutaja, et tema andmed kuuluvad avalikustamisele?

  Andmete avalikustamise üksikasjad lepitakse kokku ravimitootja ja tervishoiutöötaja, apteekri või tervishoiuteenuse osutaja vahel, vajadusel sõlmitakse leping.

  Ravimitootjad selgitavad tervishoiutöötajatele, apteekritele ja tervishoiu teenuse osutajatele nendega koostöösuhetesse astudes avalikustamise nõude olemust ja sisu ning paluvad tervishoiutöötajatelt ja apteekritelt ja tervishoiu teenuse osutajatelt andmete isikustatud avalikustamiseks nõusoleku. Kõrgetest meditsiinikogukonna eetilistest standarditest lähtuvalt väärtustavad ravimitootjad koostööd partneritega, kes nõustuvad tasude avalikustamisega isikustatud kujul.

  Millal hakatakse andmeid avalikustama?

  Eelmisel aastal makstud tasusid hakatakse avalikustama igal järgneva aasta 1. juunil. Andmete esmakordne avalikustamine toimub 1. juunil 2016 aasta 2015 andmete põhjal. Admed peavad olema avalikud 3 aastat peale esmakordset avalikustamist.

  Kust saada lisateavet?

  Iga konkreetse makstava tasu puhul selgitab ravimitootja tasusaajale avalikustamisega seotud üksikasju, vajadusel sõlmitakse selleks leping või tasusaajat teavitatakse muul moel.

  Üle-euroopalised avalikustamist puudutavad suunised on leitavad EFPIA veebilehel http://transparency.efpia.eu/ ning Eesti Ravimitootjate Liidu kodulehelt www.rtl.ee saab informatsiooni selle kohta, kuidas täpsemalt toimub andmete avalikustamine Eestis.