1. Eile Tallinnas Ravimitootjate Liidu ja Ravimiameti poolt korraldatud konverentsi Eesti kliiniliste uuringute keskkonnana – täna ja homme osalejad tõdesid konverentsi kokkuvõtval paneeldiskussioonil, et kliiniliste uuringute kvaliteedi ja Eesti konkurentsipositsiooni tagamine on võimalik ainult kõigi asjaosaliste – arstide, tervishoiuasutuste, ravimitootjate, kliiniliste uuringute ettevõtete, eetikakomiteede ja riigiasutuste - ühise eesmärgistatud töö läbi.

  Konverentsi arutelude tulemusel jäid kõlama järgmised peamised seisukohad:

  • Kliinilised ravimiuuringud on meditsiini arenguks vältimatult vajalikud. Ravimiuuringutest saadav teave võimaldab kasutusele võtta uusi ravimeid ja kasutada neid kõige tõhusamal ning ohutumal moel. On kohane, kui kõik riigid võimaluste piires selles töös osalevad.

  • Kliinilised uuringud on vajalikud eelkõige patsientidele. Lisaks paremate ravimite kättesaadavaks muutumisele tulevikus võib uuringus osalemisest olla patsientidele ka vahetut kasu – uuringu ajal on diagnostilised ja raviprotseduurid tasuta, tagatud on hoolikas jälgimine.

  • Kliinilised uuringud toovad kasu ka tervishoiusüsteemile. Tervishoiuasutuste ja arstide majandusliku kasu kõrval loovad uuringud uut teadmist, õpetavad arstitööd paremini dokumenteerima ning annavad kogemust omamaise ravimiarenduse käivitamiseks.

  • Kliinilised uuringud on teadmistemahukas ettevõtlusvaldkond, mis pakub tööd hulgale inimestele Eestis ning millest saavad kasu mitmed osapooled.

  • Kliinilised uuringud on vastutusrikas tegevus, kus esikohal peavad olema patsiendi huvid ja töö kvaliteet. Selleks on vaja kõigi osapoolte hoolikat tööd ja reeglitest kinnipidamist.

  • Kliiniliste uuringute alal on tihe rahvusvaheline konkurents. Uuringuid tehakse seal, kus see on kõige efektiivsem – ajaliselt, rahaliselt ja kvaliteedi osas.

  • Eduka kliinilise uurimistöö eeldusteks on patsientide tõhusa kaitse tagamine ja kogutud teadusandmete hea kvaliteet. Eelduste loomisele aitab kaasa liigse aja- ja energiakulu ning järelevalvetöö dubleerimise vältimine.

  • Eestis on seni avalik arvamus kliiniliste uuringute suhtes soosiv. See on edukaks tööks hädavajalik. Kõigil valdkonnas tegutsejatel on vastutus seda suhtumist hoida ja vastutustundliku tööga kujundada, andes avalikkusele ning patsientidele uuringute kohta tasakaalustatud ja kõikehõlmavat teavet.

   

  Konverentsil osalesid ja esinesid arstid, tervishoiuasutuste juhid, kliiniliste uuringute firmad, inimuuringute eetikakomiteede liikmed, Ravimiameti ja ravimifirmade esindajad. Osalejaid oli 150.

   

  Ravimitootjate Liit on 1996. aastal asutatud mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid, kelle toodang on mõeldud müügiks retsepti alusel või professionaalsete tervishoiutöötajate kontrolli all ning kes lähtuvad oma töös eetilistest printsiipidest. Praegu kuulub Ravimitootjate Liitu 23 liiget.

  Ravimitootjate Liit on EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) liige. EFPIA liikmeteks on 32 rahvuslikku ravimitootjate liitu ja 43 ravimifirmat.

  Ravimiamet on valitsusasutus, mille ülesandeks on kaitsta rahva tervist Eestis kasutatavate ravimite ja meditsiiniseadmete järelevalve kaudu. Ravimiameti üheks oluliseks tegevusalaks on ka kliiniliste ravimiuuringute järelevalve ja sellealane rahvusvaheline koostöö.

   

   

  Pressiteate koostas:

  Risto Kukk mobiil: 56927669 e-post: rrle@rrle.ee

  Konverentsi korralduskomitee kontaktisik (Ravimitootjate Liidu kommunikatsioonijuht)

   

   

  Lisainfo:

  Alar Irs mobiil: 5118592 e-post: Alar.Irs@ravimiamet.ee

  Konverentsi korralduskomitee liige (Ravimiameti peadirektori asetäitja)

   

  Toomas Pruunsild mobiil: 5066439 e-post: Toomas.R.Pruunsild@gsk.com

  Konverentsi korralduskomitee liige (Ravimitootjate Liit, GSK)