Vastutustundlikkus ja läbipaistvus - EFPIA selgitused

2016. aastal avaldavad Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooni (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) liikmed andmed tasude kohta, mida nad 2015. aastal tervishoiutöötajatele, apteekritele ja tervishoiuorganisatsioonidele maksavad. Selle kirja eesmärk on selgitada, miks me otsustasime sellise sammu astuda ja mida see Teie jaoks tähendab.

Koostöö tervishoiutöötajate, apteekrite ja loodusteaduste vallas tegutsevate ettevõtete vahel on juba pikka aega soodustanud patsientide ravi edendamist ja uuenduslike ravimite väljatöötamist. Ühiselt tehakse sageli jõupingutusi, näiteks teadusuuringute algstaadiumis, kliiniliste uuringute käigus ja meditsiinihariduse vallas, et pakkuda ja arendada kvaliteetset raviteenust.

Eetikakoodeksite kehtestamise ja muude algatuste kaudu on tööstusharu ja tervishoiutöötajad ning apteekrid teinud koostööd, et järjepidevalt tõhustada nende omavaheliste suhete aluseks olevaid standardeid. Tegemist on pidevalt täiustuva protsessiga, milles nüüd tehakse järjekordne samm.

Viimastel aastatel on suurenenud avalikkuse huvi farmaatsiatööstuse ning tervishoiutöötajate, apteekrite ja tervishoiuorganisatsioonide suhete olemuse vastu. Peamiselt tahab avalikkus olla kindel, et need suhted ei mõjuta raviotsuseid ja et nad võivad tervishoiutöötajaid ja apteekreid usaldada selles, et neile soovitatakse, manustatakse ja ostetakse asjakohast ravi ainult kliiniliste tõendite ja kogemuse põhjal.

Euroopa Komisjon tunnistab vajadust farmaatsiatööstuse hea juhtimistava järele ning on sellel otstarbel avaldanud Tajani juhtpõhimõtted farmaatsiatööstuse hea juhtimistava edendamise kohta, mille kõik sidusrühmad 2013. aastal allkirjastasid. Põhimõtetes sätestatakse, et kõik finantstehingud tervishoiutöötajate, apteekrite ja tervishoiuorganisatsioonide ning farmaatsiaettevõtete vahel peavad olema täiesti läbipaistvad. Euroopa Liidu tasandil tekkinud suurema läbipaistvuse soovi toetatakse meetmetega liikmesriikide tasandil.

EFPIA ja kõik selle liikmesettevõtted toetavad kõnealuseid põhimõtteid täielikult ja on selle tõenduseks kehtestanud tervishoiutöötajatele, apteekritele ja tervishoiuorganisatsioonidele makstud tasude avalikustamise nõude oma koodeksites. Avalikustamiskoodeksiga, mis on üle võetud riikide koodeksitesse, eeldatakse, et kõik liikmesettevõtted teevad tervishoiutöötajatele, apteekritele ja tervishoiuorganisatsioonidele makstavad tasud alates 2016. aastast üldsusele teatavaks. Avalikustatavaks tehinguks võib olla näiteks tervishoiuorganisatsioonile antud stipendium, tasu kõne pidamise eest, reisikulu või meditsiinikonverentsi osalemistasu. Teave avalikustatakse ettevõtte enda veebilehel või kesksel platvormil.

Algatuse lõplik õnnestumine üldsuse heakskiidu seisukohast sõltub aga suurel määral tööstusharu ja meditsiinikogukonna partnerlusest. Soovime tagada, et meie suhted tervishoiutöötajate ja apteekritega oleksid valdkonna sidusrühmadele ja laiemale avalikkusele lihtsalt mõistetavad ja vastuvõetavad. Ainult üheskoos töötades on meil võimalik tagada suhete läbipaistvus ja avalikkuse usaldus. Seega palume Teil kui tervishoiutöötajal ja apteekritel seda algatust toetada.

Järgmise kahe aasta jooksul hoiame Teid avalikustamiskoodeksi rakendamise edusammudega kursis Teie riigis tegutseva liikmesühenduse veebilehe kaudu.

Avalikustamiskoodeksiga on võimalik tutvuda aadressil http://transparency.efpia.eu. Julgustame Teid esitama soovi korral küsimusi ja märkusi. Lähitulevikus koostame üksikasjalikud vastused korduma kippuvatele küsimustele, kust leiate loodetavasti vastuse ka oma küsimustele.

Lõpetuseks soovime veel kord rõhutada, et meie eesmärk on tugevdada seaduslikke suhteid farmaatsiaettevõtete ja tervishoiutöötajate ning apteekrite vahel, muutes need läbipaistvamaks ja seeläbi patsientide ja muude sidusrühmade jaoks paremini mõistetavaks. Loodame tõhusa koostöö jätkumist patsientide ravi, uurimistegevuse ja üldise tervishoiu kvaliteedi parandamise nimel.

EFPIA | Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsioon
Leopold Plaza Building | Rue du Trône 108 | B-1050 Brüssel
reception@efpia.eu | www.efpia.eu