1. Kliiniliste ravimiuuringute läbiviimisel osalevad partnerid alustavad andmete kogumist, et selgitada välja võimalused lühendada uuringute alustamiseks kuluvat aega.  

  Rahvusvaheliste ravimiuuringute läbiviimine on Eesti arstidele ja meditsiiniasutustele võimalus osaleda rahvusvahelises teadusvõrgustikus uute ravimite väljatöötamisel. Uuringud aitavad leida uusi ravimeid, toovad riiki uusi teadmisi ja investeeringuid. 

  Kuigi viimase aastakümne jooksul on koostööpartnerid õppinud hindama Eestis kogutud andmete head kvaliteeti ja arstide töökust, mängib järjest olulisemat rolli kiirus uuringu alustamisel. Kuna Eesti ei konkureeri teiste riikidega suure patsientide arvuga, tuleb püüda optimeerida teised olulised aspektid, sh ajakulu, kuid arvestada, et kiirus ei tohi suureneda kvaliteedi arvelt. Riik on astunud esimesed sammud, lühendades teatud uuringute puhul Ravimiametile ette nähtud aega uuringutaotluste läbivaatamiseks Euroopa Liidus lubatud 60 päevalt kolmekümnele.
  Lisaks, käesoleva aasta keskel Ravimiameti ja Ravimitootjate Liidu eestvõttel toimunud kliiniliste uuringute ümarlaual “Väljakutsed ravimiuuringute keskkonna arenguks Eestis” jäi kõlama, et üheks võimaluseks Eesti konkurentsivõimet tõsta on suurendada kliinilise uuringu alustamise kiirust ka teistes uuringute alustamisega seotud ahela lülides - alustades uuringu tellijast ja lõpetades uuringuarstide ning tervishoiuteenuse osutajatega.
   
  2009.a. oktoobris viiakse Eesti suuremates kliiniliste uuringute läbiviimisega seotud haiglates, eetikakomiteedes ja Ravimiametis läbi ajakulude uuring, mille eesmärgiks on kaardistada ajakulu erinevatele kliinilist uuringut ettevalmistavatele protsessidele (dokumentide ettevalmistamine, hindamine haigla, eetikakomitee ja Ravimiameti poolt, ravimite saabumine uuringukeskusesse jm) kuni esimese patsiendi randomiseerimiseni. Analüüsi koordinaatoriks on SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla kliiniline farmakoloog dr Toomas Marandi. Uuringu vahekokkuvõtte tulemused esitatakse detsembris 2009 ja lõplikud tulemused pärast analüüsi lõppu 2010. aasta algupoolel.
   
  Tulemuste analüüs annab võimaluse hinnata, kas ja kuidas saaks vähendada ravimiuuringutega alustamisega seotud ajakulu, et säilitada Eesti konkurentsivõimet rahvusvaheliste kliiniliste uuringute läbiviimisel.