1. Täna kl 15:00 kirjutasid Eesti Arstide Liit ja Ravimitootjate Liit Tallinnas Rahvusraamatukogu nurgasaalis alla ühiste seisukohtade protokollile arstkonna ja ravimitootjate vahelisest koostööst. Ühisprotokollile kirjutasid alla Eesti Arstide Liidu president Andres Kork ja Ravimitootjate Liidu juhatuse liige Rauno Pukonen.

  Arstkond, keda esindab Eesti Arstide Liit (EAL) ja ravimitootjad, keda esindab Ravimitootjate Liit (RL), olles teadlikud oma otsesest vastutusest patsientide ja ühiskonna ees, pidasid oluliseks koostada juhised omavaheliseks suhtlemiseks.

  Arstkonna ja ravimitootjate ühiste seisukohtade protokolliga on kaetud kõik olulisemad koostöövaldkonnad: registreeritud ravimite tooteinformatsioon ja -arendus, ravimitootjate korraldatud ja spondeeritud üritused, kliinilised uuringud ning konsultatsioonid ja kokkulepped.

  Arstkonna ja ravimitootjate koostöö on tähtis ja vajalik nii patsiendikaitse kui ka ravi tõhususe seisukohalt igas ravimite arendamise ja kasutamise staadiumis. On tähtis, et arstkonna ja ravimitootjate koostöö põhineks üldistel põhimõtetel, mis tagaksid kõrged eetilised standardid ja patsientide õigused ning arvestaksid ühiskonna ootustega, säilitades samas mõlema poole sõltumatuse oma tegevuste juhtimisel. Mõlemale poolele vajaliku sõltumatuse ja usaldusväärsuse kindlustamiseks peavad omavahelised koostöösuhted olema täielikult läbipaistvad.

  Mõnd koostöövaldkonda reguleerib õiguslikult Eesti Ravimiseadus. Arstidel ja ravimitootjatel on olemas oma eetikakoodeksid, millest nad oma tegevuses juhinduvad. Lisaks sellele peavad EAL ja RL vajalikuks järgida koostöös mõlemale poolele vastuvõetavaid eetilisi põhimõtteid, mis on kirjas ühisdeklaratsioonis.

  Allakirjutatav ühisdeklaratsioon põhineb Euroopa Alalise Arstide Komitee (CPME) ning Euroopa Ravimitootjate Föderatsiooni ja Liitude (EFPIA) samasisulisel deklaratsioonil.

  Eesti Arstide Liit on arstide vabatahtlik mittetulunduslik kutseühing. EAL asutati 1921. a. ja selle tegevliikmeteks võivad olla kõik eesti arstid, toetajaliikmeteks mittemeditsiinilise kõrgharidusega isikud. EAL eesmärgid on eesti arstkonna ühendamine, tervishoiupoliitika kujundamine ja meditsiinikultuuri edendamine ning oma liikmete kutsehuvide ja -õiguste kaitsmine. Praegu on EAL liikmete arv 2788. Rohkem infot saab www.arstideliit.ee

  Ravimitootjate Liit on 1996. aastal asutatud mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid, kelle toodang on mõeldud müügiks retsepti alusel või professionaalsete tervishoiutöötajate kontrolli all ning kes lähtuvad oma töös eetilistest printsiipidest.

  Praegu kuulub Ravimitootjate Liitu 22 liiget. Rohkem infot Ravimitootjate Liidu kohta saab kodulehküljelt www.rrle.ee