Tutvustus

Ravimitootjate Liit on mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid, kelle toodang on mõeldud müügiks retsepti alusel või professionaalsete tervishoiutöötajate kontrolli all ning kes lähtuvad oma töös eetilistest printsiipidest.

Ravimitootjate Liitu kuulub 27 liiget, kes hõlmavad hinnanguliselt 90% Eesti ravimituru käibest. Ravimitootjate Liit on EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) liige. EFPIA liikmeteks on 36 rahvuslikku ravimitootjate liitu ja 39 ravimifirmat.

Liidu tegevuse põhieesmärkideks on esindada ja kaitsta liidu liikmete ühiseid huvisid, esindada liitu riigiorganites ja avalikkuse ees, avaldada seisukohti tervishoiuvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta ning teha omapoolseid ettepanekuid ravimipoliitika suunamiseks ja nõustada liidu liikmeid.

Liit lähtub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest, liidu põhikirjast, üldkogu ja nõukogu otsustest, Ravimitootjate Liidu koodeksist retseptiravimite müügiedenduse ja tervishoiutöötajatega koostöö kohta ning liidu strateegiast. Liidu liikmete huvide ja vajaduste esindamiseks on moodustatud kaheksa regulaarselt kogunevat töögruppi: strateegia töögrupp, meditsiini töögrupp (sh kliiniliste uuringute alagrupp), HIV-töögrupp, ravimite registreerimise töögrupp, käsimüügiravimite töögrupp, vaktsiinide töögrupp, geneeriliste ravimite töögrupp, eetikakomitee (REK).

Liidu kõrgemaks organiks on üldkogu, mis koguneb vähemalt kaks korda aastas.

MTÜ Ravimtootjate Liit on registreeritud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris, registrikood 80004437