Koodeksi rikkumisest teavitamise vorm

Eetikakoodeksi rikkumise teatise vorminõuded on sätestatud koodeksi punktides 18.01-18.05, mille kohaselt:

 1. Eetikakomiteele ravimifirmade poolt esitatav teatis koodeksi rikkumise kohta peab olema esitatud allkirjastatuna firma seadusliku esindaja poolt, kes juhindub koodeksi põhimõtetest ja eesmärkidest.
 1. Eetikakomiteele võivad teatisi koodeksi rikkumise kohta esitada ka avalikkuse esindajad.
 1. Kui Eetikakomiteesse jõuab teatis ravimitootjate koodeksi oletatava rikkumise kohta, tuleb esmalt kindlaks teha, kas:
  1. tegemist on tõelevastava ja heauskse teatisega
  2. esitatud informatsioonist piisab teatise käsitlemiseks
 1. Teatised tuleb esitada kirjalikult ja allkirjastatult ning need peavad sisaldama järgmisi andmeid:
  1. Teatise esitaja: teatise esitaja isikuandmed, täpne postiaadress, e-posti aadress ja vajaduse korral faksinumber.
  2. Koodeksit oletatavalt rikkunud firma: iga teatises viidatud juhtumi puhul koodeksit oletatavalt rikkunud firma nimi ja asjassepuutuva toote või toodete nimetus.
  3. Viitematerjal: iga juhtumi puhul esitatakse teatise aluseks oleva reklaami või muu tegevuse kohta tõendusmaterjal trükimaterjali vms. kujul.
  4. Kuupäev: koodeksi oletatava rikkumise kuupäev.
  5. Teatise sisu: iga juhtumi kohta antakse lühikokkuvõte koos viitega koodeksi peatükile või paragrahvile, mille rikkumise kohta teatis on esitatud.
 1. Kõik saadetised tuleb adresseerida aadressil:
  1. RTL kontaktisik
  2. J. Poska 51a
  3. Tallinn 10150
  4. e-post: info (at) rtl.ee

Koodeksi rikkumisest teavitamise vorm