EFPIA avalikustamiskoodeksi tutvustus

Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsioon (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) usub, et suhtlus farmaatsiatööstuse ja tervishoiutöötajate ning apteekrite vahel avaldab olulist positiivset mõju patsientide ravi kvaliteedile ja ravimite uurimistegevusele. Samal ajal on tervishoiutöötajal ja apteekril sõltumatus otsustada, millist ravimit välja kirjutada või soovitada, üks tervishoiusüsteemi alustalasid. EFPIA tunnistab, et suhtlus ravimitööstuse ja tervishoiutöötajate ning apteekrite vahel võib tekitada huvide konflikti. Viimastel aastatel on avalikkuses kõlanud arvamusi, et need suhted peaksid olema läbipaistvamad. Just sellel otstarbel on EFPIA ning selle liikmesühendused ja -ettevõtted välja töötanud koodekseid ja suuniseid, mille eesmärk on tagada, et kõnealuses suhtluses valitseks sõltumatus, ausameelsus ja väärikus nagu patsiendid, valitsused ja muud sidusrühmad ootavad.

MIS ON EFPIA AVALIKUSTAMISKOODEKS?

EFPIA avalikustamiskoodeks on ametlik käitumisjuhend, mille kohaselt peavad kõik EFPIA liikmed avalikustama tervishoiutöötajatele, apteekritele ja tervishoiuorganisatsioonidele makstavad tasud. Selle koodeksi alusel peavad EFPIA liikmesettevõtted avaldama nende tervishoiutöötajate, apteekrite ja tervishoiuorganisatsioonide nimed, kes on saanud neilt tasusid. Samuti peavad nad iga tervishoiutöötaja, apteekri ja tervishoiuorganisatsiooni kohta avaldama makstava tasu koguväärtuse ja liigi, milleks võib olla näiteks tervishoiuorganisatsioonile antud stipendium, tasu kõne pidamise eest, reisikulu või meditsiinikonverentsi osalemistasu. See teave avalikustatakse ettevõtte enda veebilehel või kesksel platvormil, kuhu koondatakse eri ettevõtete andmed.

MIKS KOODEKS VASTU VÕETI?

Koostöö tervishoiutöötajate, apteekrite ja loodusteaduste vallas tegutsevate farmaatsiaettevõtete vahel on juba pikka aega soodustanud patsientide ravi edendamist ja uuenduslike ravimite väljatöötamist. Pooled teevad sageli ühiseid jõupingutusi, näiteks teadusuuringute algstaadiumis, kliiniliste uuringute käigus ja meditsiinihariduse vallas, et pakkuda ja arendada kvaliteetset raviteenust.

Kuna tervishoiutöötajad ja apteekrid on patsientidele esimene kokkupuutepunkt, on neil hulk väärtuslikke ekspertteadmisi patsientide käitumise ja haiguste ravi kohta. Seetõttu on neil märkimisväärne roll farmaatsiatööstuse nõustamisel, kuidas patsientide hoolduse ja ravivõimalusi tõhustada ja seega parandada ravitulemusi.

Toimivad töösuhted farmaatsiatööstuse ning tervishoiutöötajate, apteekrite ja tervishoiuorganisatsioonide vahel tulevad patsiendile igati kasuks. EFPIA avalikustamiskoodeksi mõte on kaitsta kõnealuste suhete sõltumatust, toetada seeläbi ühtlasi suuremat läbipaistvust ja luua usalduslik õhkkond Euroopa farmaatsiatööstuse, meditsiinikogukonna ja üldsuse vahel.

KUST SAADA LISATEAVET?

EFPIA veebilehel http://transparency.efpia.eu/ on esitatud teave kõigi EFPIA algatuste, sh avalikustamiskoodeksi kohta, mille kaudu püütakse saavutada tööstusharu suurem läbipaistvus.

EFPIA
Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsioon

EFPIA | Leopold Plaza Building | Rue du Trône 108 | B-1050 Brüssel
2013-codes-review@efpia.eu | www.efpia.eu