EETIKA

Ühiskonna õigustatud ootused ausale ja läbipaistvale ravimisektorile ning selle suhetele arstide, patsientide ja riigiga kasvavad pidevalt. Ravimitööstus on üks reguleeritumaid valdkondi maailmas, ning lisaks õigusaktidest tulenevatele nõuetele, on ravimisektor ise võtnud endale kohustuse järgida täiendavaid standardeid, mis tulenevad eneseregulatsioonist ja ühisdeklaratsioonidest.

Ravimitootjate Liidu (RTL) eetikakoodeks põhineb Euroopa Ravimitootjate Föderatsiooni (EFPIA) vastavasisulisel koodeksil. RTL eetikakoodeks kehtib RTL liikmesfirmadele, nende tütarettevõtetele ja EFPIA liikmesfirmade või nende tütarettevõtete sidusettevõtetele, kui sellised sidusettevõtted on nõustunud, et EFPIA koodeks on neile kohustuslik. 

RTL eetikakoodeksi eesmärgiks on luua eetiline ja läbipaistev koostöökeskkond kõikidele tervishoiukogukonna osapooltele, et ravimitega seotud valikud tehtaks alati toote omadustest ja patsientide ravivajadustest lähtuvalt. Koodeksiga reguleeritakse ravimite müügiedendust tervishoiutöötajatele, ravimitootjate koostööd tervishoiutöötajate, tervishoiuorganisatsioonide ja patsiendiorganisatsioonidega ning ravimitootjate poolt neile tehtud maksete avalikustamist. Koodeksi viimati uuendatud versioon jõustus 01.01.2020; uuendamise käigus lisati eetikakoodeksisse muuhulgas ka patsiendiorganisatsioone puudutavad regulatsioonid.

Ravimitootjate Liit peab oluliseks, et RTL eetikakoodeksiga kehtestatud standardile vastavad eetikanõuded kehtiksid Eestis mitte ainult RTL liikmetele, nagu täna, vaid kajastuksid ka seadusandluses, et kõik turul tegutsejad lähtuksid samadest põhimõtetest. RTL on teinud korduvaid ettepanekuid eetikakoodeksi nõuete sisseviimiseks Eesti seadusandlusesse, tagamaks kogu sektoris kõrgele standardile vastavad reeglid ja läbipaistvuse.

Lisaks uuendasid 2019. aasta sügisel arstkond, keda esindab Eesti Arstide Liit (EAL) ja ravimitootjad, keda esindab Ravimitootjate Liit (RTL) ühisdeklaratsiooni, mis on aluseks ravimitootjate ja meditsiinikogukonna vahelistele eetilistele koostööpõhimõtetele ja läbipaistvatele suhetele. Koostööpõhimõtetega määratletakse ravimitootjate ja arstide vastastikused kohustused ning põhimõtted, mis puudutavad ravimitootjate poolt korraldatud või toetatud üritusi, kliinilisi uuringuid ning ravimitootjatele konsultatsiooniteenuste osutamist.

Ravimitootjate tegevus lähtub järgmistest eetilistest põhimõtetest:

  • Patsiendi huvid on meie tegevuse keskmes – kõik, mida teeme, on patsiendi hüvanguks.
  • Me oleme oma tegevustes ausad: teeme koostööd vastutustundlikul viisil ja soovime tagada, et meie sõnumid oma sidusrühmadele oleksid täpsed, õiguspärased ja tasakaalustatud.
  • Me suhtume kõigisse oma sidusrühmadesse austusega: avatult, vastuvõtliku, konstruktiivse ja õppiva hoiakuga ning vastastikuse usalduse alusel.
  • Me oleme pühendunud läbipaistvuse tagamisele: avalikustame oma tegevusi ja koostöösuhteid ning julgustame ka oma sidusrühmi tegutsema samasuguse avatusega.

Loe täpsemalt: Ravimitootjate Liidu eetikakoodeks http://rtl.ee/liidu-eetikakoodeks-2/