Teenustasud ja tasude avalikustamine

Ravimitootjate Liidu eetikakoodeksi artikkel 12 ning lisad C ja C1 sätestavad tervishoiutöötajatele, apteekritele ja tervishoiuteenuse osutajatele kas otseselt või kaudselt makstavate teenuse- või konsultatsioonitasude ning tervishoiuteenuse osutajatele makstavate tasude avalikustamise eelmise aasta kohta müügiloa hoidja poolt tema veebilehel (või kontserni lehel) hiljemalt iga aasta 1. juunil. 

Andmete avalikustamisest lühidalt:

  • Ettevõtete ning tervishoiutöötajate asutuste, organisatsioonide või ühenduste vahelised lepingud, mille alusel sellised asutused, organisatsioonid või ühendused osutavad ettevõtetele mistahes liiki teenuseid (või mistahes muud liiki rahastamist, mis ei ole reguleeritud artikliga 11 või muul viisil Koodeksiga reguleeritud) on lubatud ainult tingimusel, et sellised teenused (või muu rahastamine): (i) osutatakse tervishoiu või uuringute toetamise eesmärgil ja (ii) ei tekita sundust soovitada, välja kirjutada, osta, tarnida, müüa ega manustada konkreetseid ravimeid.
  • Kalendriaasta jooksul otseselt või kaudselt tervishoiutöötajatele, apteekritele ja tervishoiuorganisatsioonidele tehtud maksed ning nende eest kolmandatele osapooltele tehtud maksed avalikustatakse kuus kuud peale aruandeaasta lõppu RTL liikmesfirma veebilehel RTL koodeksi Lisa C Tervishoiutöötajatele ja apteekritele ning tervishoiuorganisatsioonidele kas otseselt või kaudselt makstavate tasude metoodika ja Lisa C1 Andmete avalikustamise vorm alusel. Eelmises lauses nimetatud maksed (edaspidi: "maksed") hõlmavad tervishoiutöötajatele, apteekritele ja tervishoiuorganisatsioonidele makstud või nende eest kolmandatele osapooltele (teenusepakkujatele, nt majutusettevõttele) makstud:(a) ürituste (nt konverentside) registreerimistasusid; (b) üritustega seonduvate reisi- ja majutuskulude hüvitisi;
    (c) teenuse- või konsultatsioonitasusid; (d) uuringutega või arendustegevusega seotud tasusid;ning tervishoiuorganisatsioonidele makstud: (e) annetusi; ja (f) toetusi.
  • Andmete avalikustamine toimub RTL liikmesfirma veebilehel eesti keeles, vajadusel inglise keeles hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 1. juunil.
  • Uuringute ja arendustegevuste raames tehtud maksete avalikustamine toimub summeeritult, kõikide muude maksete avalikustamine toimub isikustatult.
  • Avalikustatud maksed hoitakse kättesaadavana RTL liikmesfirma veebilehel minimaalselt 3 aastat pärast nende esmakordset avalikustamist. RTL liikmesfirma säilitab avalikustamisele kuuluvate maksete alusdokumendid vähemalt 5 aastat peale aruande aasta lõppu vastavalt liikmesfirma siseselt kehtestatud arhiveerimisreeglitele.