Makstavate tasude avalikustamine

Ravimitootjate Liidu eetikakoodeksi artikkel 12 ning lisad C ja C1 sätestavad tervishoiutöötajatele, apteekritele ja tervishoiuteenuse osutajatele kas otseselt või kaudselt makstavate teenuse- või konsultatsioonitasude ning tervishoiuteenuse osutajatele makstavate tasude avalikustamise eelmise aasta kohta müügiloa hoidja poolt tema veebilehel (või kontserni lehel) hiljemalt iga aasta 1. juunil. Esmane andmete avalikustamine toimub aastal 2016 aasta 2015 andmete põhjal.

Andmete avalikustamisest lühidalt:

  • andmete esmakordne avalikustamine toimub 1. juunil 2016 aasta 2015 andmete põhjal. Andmeid hakatakse avalikustama iga aasta 1. juunil. Sama tähtaeg on ka reklaamiaruannete avalikustamisel (Ravimiameti koondaruandel). Andmed peavad olema avalikud 3 aastat peale esmakordset avalikustamist;
  • andmed avalikustatakse iga liikme veebilehel (või kontserni lehel) eesti keeles, vajadusel inglise keeles. Iga liikme veebilehel on kirjeldatud ka metoodika, mida kasutatakse andmete ettevalmistamisel ja avalikustamisel kaasaarvatud mitmeaastaste lepingute, käibemaksu ja muude maksuaspektide, valuuta ning avalikustamise aja ja suurusega seotud küsimused;
  • tasud avalikustatakse eurodes, märkides netosumma, mitmeaastaste lepingute tasud avalikustatakse aruandeaasta tegeliku väljamakse suuruses;
  • tervishoiutöötajatele ja apteekritele ning tervishoiuteenuse osutajatele kas otseselt või kaudselt makstavate annetuste või stipendiumite, sündmuste registreerimistasude, reisi- ja majutuskulude ning teenuse- või konsultatsioonitasudena makstavate tasude avalikustamine toimub isikustatult ning uuringute ja arendustegevuste raames makstavate tasude avalikustamine toimub summeeritult.

 RTL eetikakoodeks, mis reguleerib ka andmete avalikustamist: